Söz almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Main Article Content

Ersin Çopur
https://orcid.org/0000-0002-7403-9018
Duygu Eroğlu Çopur
https://orcid.org/0000-0001-8934-7382

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarından izin almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerinin neler olduğunu belirlemek, öğretmene ve diğer öğrencilere etkilerini ortaya çıkarmak ve bu davranışın engellenmesi için öğretmenlerin geliştirdikleri çözüm yollarını saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin İli, Tarsus İlçesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Cinsiyet, kıdem, okutulan sınıf açısından farklı özelliklere sahip olan 10 (4 kadın ve 6 erkek) öğretmenle çalışılmıştır. Bu araştırmada Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formundan önce kişisel bilgi formu öğretmenler tarafından doldurulmuş, sonrasında görüşmeler kaydedilmiştir. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesi betimsel analiz tekniğine uygun yapılmıştır. Öğretmenlerin izin almadan konuşma davranışına karşı başvurdukları çözüm yolları arasında, görmezden gelme, uyarıda bulunma, aile görüşmesi gibi çözüm önerileri yer almaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çopur, E., & Eroğlu Çopur, D. (2021). Söz almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 1(24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı), 46–60. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/11
Bölüm
Makaleler