Eğitim-öğretim bağlamında kültürel sermayeyi konu edinen lisansüstü tezlerin incelenmesi

Main Article Content

Mehmet Sülun
Mahir Kalender
Eda Çapar
Rıdvan Bumin

Özet

Araştırmada, Türkiye’de kültürel sermaye konusuyla alakalı yapılan araştırma sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada doküman incelemesi yöntem olarak tercih edilmiştir. Araştırmanın kapsamını 2015-2022 yılları arasında yayınlanan 18 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “kültürel sermaye” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde YÖK ulusal tez tarama merkezi veri tabanından faydalanılmıştır. Araştırmaya kapsamında çalışmalar belirlenirken örneklemin amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışmada ölçütler; Türkiye içerisinde Türk araştırmacılar tarafından yapılmış olması, örneklemin Türkiye sınırları içinde olması, kültürel sermaye kelimesini içermesi, yöntemin açıkça belirtilmesi ile olarak belirlenmiştir. Her bir çalışma amaç, tez türü, örneklem türü, örneklem grupları, örneklem büyüklüğü, yöntem, araştırma modeli, veri toplama araçları ve ulşaılan sonuçlar yönünden analize tabi tutulmuş ve incelenmiştir. İncelenen lisansüstü tezler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Araştırmada kültürel sermaye konusunu eğitim-öğretim temelinde ele alan lisansüstü tezlerin yarıdan fazlasının yüksek lisans tezi, örneklem grubunu öğretmenlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca çoğunluğunda yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinin, model olarak ilişkisel tarama modelinin, örneklem türü olarak tabakalı örnekleme, örneklem büyüklüğü olarak 500 üstü örneklemin, veri toplama aracı olarak ölçeklerin tercih edildiği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak kültürel sermaye konusunun eğitim-öğretim temelinde son yedi yıl içerisinde 12 farklı üniversite bünyesinde incelendiği belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sülun, M., Kalender, M., Çapar, E., & Bumin, R. (2023). Eğitim-öğretim bağlamında kültürel sermayeyi konu edinen lisansüstü tezlerin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 30–46. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/164
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mehmet Sülun, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mahir Kalender, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Eda Çapar, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Rıdvan Bumin, Milli Eğitim Bakanlığı