Okul müdürlerinin yenilik yönetimi algılarının incelenmesi

Main Article Content

İmadeddin Oğuz
Hakan Bencik
Selahattin Varan
Ahmet Çolak

Özet

Yapılan araştırmada okul müdürlerinin yenilik yönetimine ilişkin algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evreni, Hatay İl’inde görev yapan okul müdürleri oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise “Tesadüfi Örnekleme” yöntemi ile tespit edilmiş araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren 130 okul müdürü oluşturmaktadır. Çalışmada okul müdürlerinin yenilik yönetimine ait görüşlerini tespit etmek amacıyla “Yenilik Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için toplanan veriler SPSS 25. Paket programına işlenmiştir. Veriler SPSS 25.0 programına işlendikten sonra verilerin normal dağılım özelliklerine bakılmış ve araştırma için toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri göz önünde bulundurularak veriler “ortalama”, “standart sapma”, “Bağımsız Örneklemler t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin yenilik yönetimine ilişkin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada cinsiyete göre okul müdürlerinin yenilik yönetimi algılarının anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılırken; mezun olunan öğretim kurumu, mesleki kıdem ve branşa göre okul müdürlerinin yenilik yönetimi algılarının anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Oğuz, İmadeddin, Bencik, H., Varan, S., & Çolak, A. (2023). Okul müdürlerinin yenilik yönetimi algılarının incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 110–124. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/165
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

İmadeddin Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Hakan Bencik, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Selahattin Varan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ahmet Çolak, Milli Eğitim Bakanlığı