Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci akademik başarıları ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Main Article Content

Betül Kaş
Ersin Çopur
https://orcid.org/0000-0002-7403-9018

Özet

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine ve öğrenci başarılarına dayanarak uzaktan eğitim çalışmalarını değerlendiren bir karma yöntem araştırmasıdır. Çalışmanın nicel verilerini bir devlet okuluna devam eden ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarı puanları; nitel verilerini bu öğrencilerin sınıf öğretmenleriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistik değerlerinden, korelasyon ve bağımsız gruplar t testinden; nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın nicel verilerinden elde edilen sonuçlara göre yüz yüze eğitim yapılan 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarı puanları, uzaktan eğitim yapılan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında dördüncü sınıfa geçen aynı öğrencilerin matematik dersi akademik başarı puanlarından daha yüksektir. Öğretmen görüşlerine göre uzaktan eğitimde öğrenme-öğretme süreci, öğretmenler, teknoloji ve velilerle ilgili çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bunun yanında uzaktan eğitim süreciyle birlikte eğitim sistemleri için birçok fırsat da ortaya çıkmıştır. Bu fırsatlar; yeni bir eğitim anlayışı, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve velinin değişen rolü olarak görünmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve fırsatlar, eğitim sistemlerinin dönüşümü için önemli ipuçları sağlayabilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Kaş, B., & Çopur, E. (2023). Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci akademik başarıları ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 17–29. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/167
Bölüm
Makaleler