Öğretmenlerin küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının değerlendirilmesi

Main Article Content

Nilay Karabulut

Özet

Küresel ısınma son yüzyılda dünyamızı ve yaşamımızı tehdit eden önemli bir unsur haline gelmiştir. Dünyamız, üzerinde yaşadığımız gezegen tehlike sinyalleri vermektedir. Küresel ısınma bu hızla devam ettiği takdirde önümüzdeki yıllarda  bu durumun daha da tehlikeli bir hal alacağı düşünülmektedir. İnsan faaliyetleri,sera gazı salınımları, aşırı tüketim, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, orman yangınları ve orman tahribatları gibi bir çok sebep bu olumsuz durumu ortaya çıkarmaktadır. Bazı çevresel ve beşeri faktörlerin yarattığı bu etki son 50 yılda daha da hissedilir hale gelmiştir. Sıcaklık oranları dünya genelinde her yıl daha çok artarken, iklim ve yeryüzündeki ani değişiklikler, insanların, hayvanların ve birçok bitkinin yaşam alanını daraltmakta aynı zamanda hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.En önemli yaşam kaynağımız olan suyumuz hızla azalmaktadır.Bu küresel iklim krizinin önlenmesi için dünya üzerinde yaşayan her insanın görev ve sorumluluk bilinci taşıması ve bu konudaki farkındalık düzeylerinin yüksek olması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu farkındalık düzeylerinin hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve aralarındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmektedir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımlı değişken olarak yaş, cinsiyet, hizmet yılı, okul kademesi, branş, medeni hal, çocuk sahibi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın araştırma evrenini Adana ilinde il Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler, örneklem grubunu ise Adana ilinde farklı kademelerde görev yapan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 271 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise verileri toplanmasında ilgili literatür taranarak toplam 21 soru ve dört boyuttan oluşan Likert tipi 5 dereceli veri toplama aracı olan “Öğretmenlerin küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği anketi’’ kullanılmıştır. Betimsel tarama (survey) modeli kullanılmış olup nicel veriler ışığında sonuçlara ulaşılmıştır. 2022 tarihinde toplanan nicel verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Socia Sciences), İstatistik programı kullanılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Karabulut, N. (2023). Öğretmenlerin küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 265–294. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/175
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Nilay Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.