Sorumlu liderlik algısının öğretmenlerde iş aile çatışması ve işe yabancılaşmadaki rolü

Main Article Content

Mustafa Özan
Mücahid Bayar
Banu Selçuk Alakel

Özet

Sorumlu liderlik davranışının yani okul ve öğretmen grubunu tüm çevresiyle değerlendiren idareci öğretmenin aile hayatının duygularının psikolojisinin kısaca insan olduğunun ve Çalışanların ve öğretmenlerin tutum ve davranışlarında öğrenciye yansıyabilecek olumsuzluklar eğitim kurumları açısından ciddi bir tehdit unsuruna dönüşebileceğinin ve öğrenci ile ilişkilerde böyle bir durum kesinlikle kabul edilebilir olmadığının farkındadır. Bu noktada yöneticinin sorumlu liderlik vasfı ve farkındalığı önemli bir tampon görevi görebilecek ve fayda sağlayabilecektir. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, ölçeğin incelenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Öğretmenlerin ölçek düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki ilişkiler pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Bu çalışmaya toplam 389 kişi katılmıştır. Sorumlu liderlik iş aile çatışması düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,161). Sorumlu liderlik işe yabancılaşma düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,243).

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özan, M., Bayar, M., & Selçuk Alakel, B. (2023). Sorumlu liderlik algısının öğretmenlerde iş aile çatışması ve işe yabancılaşmadaki rolü. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 497–505. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/185
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mustafa Özan, İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

 

Mücahid Bayar, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Banu Selçuk Alakel, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri