Algılanan sorumlu liderlik, öğretmenlerin kariyer tatmini ve işe adanmışlık arasındaki ilişki

Main Article Content

Mustafa Özan
Nihat Güneş
Özge Cengiz Güneş

Özet

Bu çalışma; öğretmenlerde algılanan Sorumlu liderliğin kariyer tatmini ve işe adanmışlık davranışlarına etkisi olup olmadığının araştırılmasını amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler 231'i erkek, 179'u kadın olmak üzere toplam 410 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, ölçeğin incelenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Öğretmenlerin ölçek düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki ilişkiler pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre ölçek düzeylerindeki farklılaşmaların incelenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve post hoc (Tukey, LSD) analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu çalışmaya katılan öğretmenlerde algılanan sorumlu liderlik kariyer tatmini düzeyini ve işe adanmışlık düzeyini arttırmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özan, M., Güneş, N., & Cengiz Güneş, Özge. (2023). Algılanan sorumlu liderlik, öğretmenlerin kariyer tatmini ve işe adanmışlık arasındaki ilişki. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 485–495. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/186
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mustafa Özan, İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

 

Nihat Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Özge Cengiz Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri