Okul müdürlerin iletişim becerilerinin öğretmen performans düzeylerine etkisi: öğretmenlik mesleğine adanmışlık aracılık rolü

Main Article Content

Şerife Özel
Asım Kaya
Ahmet Ekinci
Onur Yılmaz

Özet

Araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmen performans düzeyleri arasındaki ilişkide mesleki adanmışlık aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmada, ‘‘kişilerarası iletişim yetkinliği ölçeği’’, ‘‘öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeği’’ ve ‘‘öğretmen performans değerlendirme ölçeği ’’ ölçekleri kullanılmıştır.  Araştırmanın verilerini test etmek için, aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata, basıklık ve çarpıklık değerleri, testi korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular; okul müdürlerinin iletişim beceri hem alt boyutları hem de toplam puan düzeyleri çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin performansları ve mesleki adanmışlıkları “çok yüksek” düzeyde tespit edilmiştir. Araştırmada son olarak okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmen performans düzeyleri arasındaki ilişkide mesleki adanmışlığın kısmi aracılık etkisi olduğu bulgulamıştır. Özel eğitim okullarında veya farklı sonuçlarda sonuçlar karşılaştırılabilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özel, Şerife, Kaya, A., Ekinci, A., & Yılmaz, O. (2023). Okul müdürlerin iletişim becerilerinin öğretmen performans düzeylerine etkisi: öğretmenlik mesleğine adanmışlık aracılık rolü. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 374–384. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/198
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Şerife Özel, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Asım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ahmet Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Onur Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı