Pandemi sürecinde otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ailelerinin yaşadığı sorunlar ve başetme düzeylerinin incelenmesi

Main Article Content

Kübra Arslan
https://orcid.org/0000-0003-4916-8317
Kübra Nur Cihangir
https://orcid.org/0000-0002-5806-5419
Burcu Kuzaytepe
https://orcid.org/0000-0002-9329-6079
Ayşe Gündoğan

Özet

Bu araştırmada pandemi sürecinde otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ailelerinin yaşadığı sorunlar ve başetme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemini iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile sosyal platform eşliğinde çalışmaya katılmaya gönüllü olan 286 ebeveynin oluşturduğu çalışmada “Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)”, “Başa Çıkma Stilleri Ölçeğinin (COPE Inventory)” Kişisel Bilgi Formu ve pandemi dönemine ilişkin süreç hakkında bilgi edinmek için soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sıklık ve yüzde kullanılmış ayrıca normallik varsayımına bakılarak gruplar arası farklılıkların olup olmadığını incelemek için bağımsız gruplar t test ve korelasyon analizi teknikleri uygulanmıştır. Covid-19 Pandemi sürecinde ebeveynlerin çoğu çocuklarına pandemi tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları anlatmakta ve bu süreçte çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların yanı sıra ebeveynlerin sosyal, eğitim, psikoloji, ekonomi, sağlık alanında da güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırmada stres düzeyleri ve baş etme biçimlerinin anne ve babalarda farklılık göstermediği bulgulanmıştır. Ebeveynlerin eğitim durumu, aylık kazanç ve sorun odaklı baş etme düzeyi azaldıkça algıladıkları stres düzeyinin arttığı belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan, K., Cihangir, K. N., Kuzaytepe, B., & Gündoğan, A. (2023). Pandemi sürecinde otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ailelerinin yaşadığı sorunlar ve başetme düzeylerinin incelenmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 456–468. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/214
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Kübra Arslan, Kırıkkale Üniversitesi

 

 

 

 

Kübra Nur Cihangir, Kırıkkale Üniversitesi

 

 

 

 

Burcu Kuzaytepe, Kırıkkale Üniversitesi

 

 

 

 

Ayşe Gündoğan, Kırıkkale Üniversitesi

 

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.