Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri

Main Article Content

Ramazan Özdemir
https://orcid.org/0000-0002-4321-1516
Gülda Aslan
https://orcid.org/0000-0002-3985-6872
Bülent Özdemir
https://orcid.org/0000-0003-1363-2579
Mehmet Salih Demir
https://orcid.org/0009-0002-4275-5746

Özet

Öykü tabanlı öğrenmede öykünün ana omurgasını öğretmen oluşturmaktadır. Öğrenciler ise ayrıntıları tamamlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, öykünün geçtiği ortamı oluşturmak, tarihsel karakterlerin özelliklerini belirlemek, ne öğreneceklerini kararlaştırmak, araştırma problemlerini belirlemek ve problemin çözümlerini bulmak gibi çok sayıda görev düşmektedir. Kendi ihtiyaçlarını belirleyen ve uygulamada çok sayıda kararı kendisi olan öğrenci, öğrenme sürecini benimsemekte ve sahiplenmektedir. Öğrenme onlar için başkalarının zoruyla yapılan bir eylemden çok isteyerek yapılan ve süreçten zevk alınan bir eylem haline dönüşmektedir. Bu araştırmada, öykü tabanlı öğrenmenin yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanmasının öğretmen ve öğrenciler üzerinde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın hedefini gerçekleştirmek amacıyla örnek olay çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırma ortaokul yedinci sınıfa devam eden iki şubede öğrenim gören 50 öğrenci üzerinde sosyal bilgiler dersine giren 2 öğretmen ile birlikte yapılmıştır. Araştırmada etkisi araştırılan öykü tabanlı öğrenme, sosyal bilgiler dersinin “Türk Tarihinde Yolculuk” öğrenme alanında uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öykü tabanlı öğrenme öğrencilerin akademik başarılarını arttırmakta, öğrencilerin öğrenme sürecini sahiplenmesini sağlamakla ve öğrenci motivasyonunu arttırmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir, R., Aslan, G., Özdemir, B., & Demir, M. S. . (2023). Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 594–608. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/219
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ramazan Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Gülda Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Bülent Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mehmet Salih Demir, Milli Eğitim Bakanlığı