Ortaokul öğrencilerinin yeni nesil sorulara ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Main Article Content

Yonca Türker
https://orcid.org/0000-0002-9933-4363
Ali Sari
Hülya Söğüt
Turgut Oğuz

Özet

Eğitim, genellikle, okullarda yapılır ancak çevre, ev ve yaşamın diğer alanlarında da görülebilmektedir. Matematik dersi, birçok insan için zor bir ders olabilir, ancak pratik yapılarak ve dikkatli çalışılarak, herkesin anlayabileceği bir ders olabilir. Ancak öğrencilerin bazen farklı sorunlarla karşılaşması, bu derste kavrama konusunda sorunlar yaşaması da söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde yeni nesil sorulara yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Alanyazında görüleceği üzere yeni nesil sorulara yönelik araştırmanın sınırlı olması ve matematik dersine yönelik öğrencilerin algılarını inceleyen araştırmanın bulunmaması bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada, “Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin orjinalinde geçerlilik ve güvenilirlik amacı ile veriler üzerinde SPSS programı 25. versiyonunda istatistiksel analizler sonrası KMO değerinin 0.88 olduğu ve Bartlett Küresellik Testi değerinin ise x2= 2722.805; sd=300 (p=0.000) olarak belirlenmiştir. Bu yönü ile ölçeğin uygulanabilir düzeyde güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaokul öğrenimine devam eden 61 öğrenci katılmış olup bunların % 57,4’ünün eğitim gördüğü okul köy okulu, % 29,5’i 6. sınıfta öğrenim görmekte, % 59’u kız öğrenci ve % 85,2’sinin önceki dönem not ortalaması 76 ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği’nden kullanılan 17 sorunun tamamı hipotez anlamında kabul edilmiş ve reddedilen bir soruya ulaşılamamıştır. Öğrenciler bu sorulara % 52,4 ile % 83,6 arasında değişen oranlarda ve farklı düzeylerde katıldıklarını ifade etmiştir. Araştırmada bu sonuçlara göre matematik dersinde yeni nesil sorulara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Türker, Y., Sari, A., Söğüt, H., & Oğuz, T. (2023). Ortaokul öğrencilerinin yeni nesil sorulara ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 469–484. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/222
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Yonca Türker, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ali Sari, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Hülya Söğüt, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Turgut Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı