Okul rehberlik hizmetlerine yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Ekan Çöp
https://orcid.org/0009-0009-7327-2115
Şeref Gül
Olgun Çakır
Cemil Eker

Özet

Bu çalışmanın amacı okul rehberlik hizmetlerine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda araştırma nitel yöntemle fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 14 öğretmen oluşturmakta olup, katılımcılar rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Okul rehberlik hizmetlerine yönelik öğretmen görüşlerinin tespitine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre; okul rehberlik hizmetlerinin hangi yönlerinin etkili olduğuna ilişkin katılımcı görüşleri, öğrencilere, okul ve öğretmenlere, velilere ilişkin olmak üzere üç tema altında toplanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, bir okulda rehberlik hizmetleri sunulduğuna dair işaretler; öğrencilerin, okul yönetimi ve PDR birimi ile velilerin tutum, davranış ve uygulamalarında kendini göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunca (%79) okullardaki rehberlik hizmetlerinin yeterli olmadığı ifade edilmiştir. Göre okullardaki rehberlik hizmetlerine ilişkin katılımcıların önerileri: okullardaki rehberlik hizmetleri güvenilir olmalı; hizmeti alanlara güven vermeli, kapsamlı olmalı; rehberlik hizmetlerinden öğrenci-öğretmen, veliler ve tüm okul çalışanları yararlanmalı, ulaşılabilir olmalı; öğrenci ve veliler rehberlik birimine veya öğretmenine rahatlıkla ulaşabilmeli, sorunlarını paylaşabilmelidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; rehber öğretmen eksikliğinin giderilmesi, yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmayan okullara görevlendirme yapılması, rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için ilgili kişi ve kurumların katkısı sağlanması, okul rehberlik birimleri için fiziki ortamların oluşturulması ve kaynak tahsisinin yapılması önerilmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çöp, E., Gül, Şeref, Çakır, O., & Eker, C. (2023). Okul rehberlik hizmetlerine yönelik öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), 774–793. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/241
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ekan Çöp, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Şeref Gül, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Olgun Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Cemil Eker, Milli Eğitim Bakanlığı