Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımı hakkındaki görüşleri

Main Article Content

Ersin Çopur

Özet

Covid-19 salgınının insanların hayatını olumsuz etkilemesi, eğitim öğretim faaliyetlerinde de zorunlu değişikliklere sebep olmuştur. Türkiye’de 23 Mart 2020 tarihinde tüm kademelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri matematik derslerinde materyal kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ili Tarsus ilçesinde farklı okullarda görev yapan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tümü uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri matematik derslerinde materyal kullanmışlar. Bu materyallerin bir kısmını kendileri hazırlamış, bir kısmını ise internetten temin etmişlerdir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tümü uzaktan eğitimle gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımının öğrenci ve öğretmenler açısından faydaları olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin hepsi uzaktan eğitimle gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımının öğrenci ve öğretmenler açısından zorlukları olduğunu belirtmişlerdir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çopur, E. (2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımı hakkındaki görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 100–116. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/26
Bölüm
Makaleler