Öğretim elemanlarının lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime ilişkin görüşleri Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Düzeyde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

Main Article Content

Nebi Ümit Coşkun
Hayrullah Erdem
Mustafa Öztürk

Özet

Teknolojinin hızla geliştiği ve eğitim ortamlarında kullanımının arttığı bu son dönemlerde, yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimin de önem kazandığı gerek teknoloji gerekse eğitim sempozyumlarında derinlemesine tartışılır olmuştur. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu araştırma, lisansüstü düzeyde uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasının eğitime katkı sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek amacıyla bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’ndeki farklı programlarında çalışan 12 öğretim elemanıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, ses kayıt cihazları kullanılarak ve görüşme esnasında araştırmacı tarafından notlar alınarak kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bazı sınırlılıklarına rağmen uzaktan eğitimin lisansüstü düzeyde özellikle kuramsal içerikli alanlarda kısmen uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, lisansüstü düzey, öğretim elemanlarının görüşleri

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Coşkun, N. Ümit, Erdem, H., & Öztürk, M. (2023). Öğretim elemanlarının lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime ilişkin görüşleri: Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Düzeyde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), 850–863. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/266
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Nebi Ümit Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Hayrullah Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mustafa Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri