Akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesi

Main Article Content

Dilek Budak
Ayten İflazoğlu Saban

Özet

Bu çalışmanın amacı akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesidir. Araştırma verileri 2014-2022 tarihlerinde yayınlanmış ve çevrim içi ulaşılabilen akıl ve zekâ oyunları ile ilgili lisansüstü tezler ve makalelerden oluşmaktadır. Araştırmada “akıl ve zekâ oyunları” konusuna yönelik 44 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulusal alanda yapılan bu çalışmaların 21’i tez, 23’ü makale çalışmalarından oluşmaktadır. Ulaşılabilen çalışmalar yayın yılı, yayınlandığı üniversite, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama araçları, elde edilen sonuç ve öneriler kapsamında incelenmiştir. İncelemeden elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri ile sunulmuştur. Sonuç olarak akıl ve zeka oyunları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda en çok makale türünde araştırmalar yapıldığına, araştırmaların 2019 yılında yoğunluk gösterdiğine, İç Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştığına, en fazla öğretmen ve ortaokul öğrencileri örneklem grubunun tercih edildiğini, 1-50 arası örneklem büyüklükleri ile çalışıldığını, araştırma yöntemlerinden en fazla nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığını, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anket kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalar sonucunda akıl ve zekâ oyunları dersinin üst düzey düşünme becerisini arttırdığı, öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarının yükseldiği ve derse aktif katılımlarının sağlandığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır. Araştırmalardan elde edilen bulgulardan hareketle çevrimiçi akıl ve zekâ oyunları derslerinin öğretmenler tarafından yüz yüze hale getirilecek formlara dönüştürülmesi, bu derslerin tüm eğitim kademelerinde zorunlu ders haline getirilmesi önerilebilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Budak, D., & İflazoğlu Saban, A. (2023). Akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), 890–904. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/268
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Dilek Budak, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ayten İflazoğlu Saban, Çukurova Üniversitesi