Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği

Main Article Content

Abdulkadir Yeşilkuş

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, taşımalı eğitim uygulaması kapsamında ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden var olan durumu tespit etmeyi amaçlayan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitimi-öğretim yılında Karaisalı ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden yetmiş iki öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrenciler taşımalı eğitimin kendileri için yararlı olduğunu ve taşımalı eğitimden genel anlamda memnun olduklarını belirtmişlerdir. Taşıma merkezi okulun fiziki eksikleri olsa da öğrencilerin genelinin okulu yeterli bulduğu görülmektedir. Taşıma merkezi okulda yemek hizmetinin olduğunu ve verilen yemeklerin kalitesi açısından öğrencilerin verilen yemeklerin kalitesinden memnun oldukları araştırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. Öğrenciler, taşıma servis araçlarının zaman yönetiminin iyi olduğunu, servis yüzünden derse geç kalma gibi sorunlarla karşılaşmadıklarını ayrıca servis araçlarının rahat ve güvenli olduğunu, öğrencilerin servis içerisinde birbirlerine yardımcı olduklarını ve servis şoförlerin kendilerine karşı iyi davrandıklarını ifade etmişlerdir. Taşımalı eğitime tabi öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, özellikle taşımalı eğitime tabi öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması hususunda zaman, mekân vb. olanaklar sağlanmalıdır. Taşıma merkezindeki okulların tamamında daimî rehber öğretmeni bulunmalıdır. Ayrıca öğrencilerin güvenliği için taşıma hizmeti veren servis şoförlerinin psikolojik ve fizyolojik sağlık durumlarının belli aralıklarca alan uzmanlarınca kontrol edilmesi gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yeşilkuş, A. (2023). Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1023–1034. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/269
Bölüm
Makaleler