Robotik Kodlama (Lego Mindstorms-EV3) Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya Yönelik Tutumlarının Gelişimine Etkisi

Main Article Content

Hasan Güleryüz
https://orcid.org/0000-0002-0941-4969

Özet

Günümüzde bilginin artması ile beraber teknoloji de aynı seviyede ilerlemektedir. Gelişen teknoloji hayatın her kademesinde olduğu gibi eğitim-öğretimin de her kademesinde etkisini göstermektedir. Eğitimde her yaş grubu ve her alanda teknolojinin etkilerini görmekteyiz. Çalışmanın amacı, robotik kodlama (Lego Mindstorms-EV3) uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin kodlamaya yönelik tutumlarının gelişimine etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test-son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya 32 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Analizler için ortaokul öğrencilerine, kodlamaya yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Bağımlı örneklemler için t testi uygulanarak analizler yapılmıştır. Yedi hafta süren çalışmada Lego Mindstorms-EV3 programı öğretilmiş ve uygulamalar hakkında eğitimler verilmiştir. Verilen bu eğitimleri neticesinde beş uygulama yapılarak bilgileri pekiştirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, ortaokul öğrencilerin kodlamaya yönelik tutumları lehine anlamlı bir fark çıktığı görülmektedir. Robotik kodlama uygulamalarının ortaokul öğrencileri üzerinde olumlu tutum ve merak uyandırdığı görülmüştür. Öğrencilere etkili, verimli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlanmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Güleryüz, H. (2023). Robotik Kodlama (Lego Mindstorms-EV3) Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya Yönelik Tutumlarının Gelişimine Etkisi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1035–1048. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/273
Bölüm
Makaleler