Öğretmen görüşlerine göre etkili okul özellikleri

Main Article Content

Dinçer Kıran
Pınar Durukan
Mutlu Aytaç
Recep Binici

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen görüşlerine göre etkili okul özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma yapmaktır. Bu çalışmada kullanılan nitel araştırma yaklaşımı fenomenoloji desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokullarda görev yapan 16 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde gönüllülük esasına göre kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışmada verilerin analizi için içerik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar eğitim ve öğretim ortamının düzenliliği, öğrenci merkezli eğitim, iletişim ve demokratik ortam gibi özellikleri etkili okulları diğerlerinden ayıran temel unsurlar olarak belirtmiştir. Ayrıca, etkili okulların güçlü okul-aile iş birliği ve çevre ile uyum içinde olması da vurgulanmıştır. Son olarak, öğrenme ortamı, nitelikli personel, öğrenci merkezli eğitim ve öğrencilerin gelişimi gibi faktörler de etkili okullar için önemli olarak değerlendirilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Kıran, D., Durukan, P., Aytaç, M., & Binici, R. (2023). Öğretmen görüşlerine göre etkili okul özellikleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1294–1321. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/286
Bölüm
Makaleler