Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri ve beklentileri

Main Article Content

Gülşen Ukuşlu
Hüseyin Ukuşlu
Sinem Aytekin
Ufuk Aytekin

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada kullanılan nitel araştırma yaklaşımı fenomenoloji desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu 70 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışmada verilerin analizi için içerik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin okullarına yönelik olumlu bir iklim algısına ve gurur duydukları sembollere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin yöneticileri ile iletişim ve güven ilişkileri çoğunlukla olumludur, ancak bazı öğretmenler arasında güvensizlik mevcuttur. Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik uygulamaları genellikle olumludur, ancak bazı olumsuzluklar da mevcuttur. Okuldaki yönetici, öğretmen-veli ilişkileri çoğunlukla olumlu olup, ancak bazı sorunlar yaşanmaktadır. Öğretmenlerin hayallerindeki okulda, paydaşlar arasındaki saygı ve güvene dayalı, samimi ve adil bir ortam olmasını istedikleri görülmüştür.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ukuşlu, G., Ukuşlu, H., Aytekin, S., & Aytekin, U. (2023). Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri ve beklentileri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1090–1119. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/289
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

1 2 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.