Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin akademik ve sosyal davranışlarına yansımalarıyla ilgili öğretmen görüşleri

Main Article Content

Fatih İncetaş
Özlem Kaf

Özet

Bu çalışma, Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal davranışlarına yansımalarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Katılımcılar Adana ili, Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ilkokul öğretmenleri olarak belirlenmiştir. 20 öğretmen (12 kadın ve 8 erkek) çalışmaya katılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada temel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenme aşamasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, salgın döneminde uzaktan eğitimin öğrencilerin hem akademik başarıları hem de sosyal davranışlarının gelişiminde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu ve bu yönde öğretmenlerin çeşitli önlemler aldıkları saptanmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
İncetaş, F., & Kaf, Özlem. (2022). Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin akademik ve sosyal davranışlarına yansımalarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 156–175. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/29
Bölüm
Makaleler