Eğitim yönetiminde liderlik ve yönetici rolleri

Main Article Content

Yılmaz Dedeoluk
Yalçın Kırmızı
Hüseyin Başel
Sefa Çöllü

Özet

Günümüzde özellikle teknoloji ile yaşanmakta olan değişim ve dönüşüm hareketliliği liderlik ve yönetici arasındaki karşılıklı etkinin artmasına yol açmış ve bu durum aynı zamanda liderlik ve yönetici rollerin ayrıntılı olarak ele alınması sonucunu doğurmuştur. Yönetimin verimi esas alan, yüksek çıktıyı sağlayan bir sorumluluk üstlenmesi gereği liderlik kavramının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitimin sunduğu fırsatlardan hem bireysel hem de toplumsal manada en yüksek verimin alınmasını sağlamak için liderlik ve yönetsel rolleri kapsamlı şekilde değerlendirerek eğitim yönetimine, çalışanlara, paydaşlara ve literatüre katkı sunmaktır. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması kullanılmıştır. Ayrıca liderlik ve eğitim yönetimi için kavramsal çerçeve çizilmekte, bu doğrultudaki kavram açıklamaları, bulgular ve öneriler çalışmanın desenini oluşturmaktadır. Araştırmada vizyoner liderlik ve stratejik planlamanın yönetsel kararlarda ve gelişen eğitim ortamlarında son derece önem taşıdığı, eğitim kurumlarının vizyoner liderliğe ve iyi planlanmış stratejilere ihtiyaç duyduğu sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca kararlar kolektif olarak alındığında ve eğitim paydaşları sürece dâhil edildiğinde, paydaşlar arasında katılım, sorumluluk ve güven duygusunun gelişebileceği söylenebilir. Olumlu bir okul ortamının geliştirilmesi ve hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin başarısının, dönüşümü tetikleyen ve etik standartları destekleyen liderliğe büyük ölçüde bağlı olduğu, etkili kaynak dağıtımı ile öğrenci rehberlik hizmetlerinin varlığının öğrencilerin kapsamlı gelişimini ve etkili öğrenmesini önemli ölçüde desteklediği görüşü araştırmanın diğer sonuçları arasında yer almaktadır.


Günümüzde geniş görüşlü liderlik idari görevlerin ötesine geçmiş ve paydaşlara kurumun geleceği için ikna edici bir bakışla ilham verici bir nitelik kazanmıştır. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak ve değişen eğitim ortamlarına uyum sağlamak için bir yol haritası olarak stratejik planlamanın önemi süreç içinde önem kazanmıştır. Çalışmada, eğitimcileri rollerinde mükemmelleşmeleri için güçlendirmede öğretimsel liderliğin öneminin altını çizmekte, öğretmen geliştirme programlarının olumlu etkisini sergileyerek, sürekli öğrenme ve öğrenci çıktılarının iyileştirilmesine yol açan iyileştirme kültürü vurgulanmaktadır.


İşbirlikçi karar alma ve topluluk katılımı, destekleyici ve kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmada kritik faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumlar, tüm paydaşları karar verme süreçlerine dâhil ederek, eğitim topluluğu arasında bir sahiplenme ve hesap verebilirlik duygusu geliştirebilir. Ayrıca çalışma, eğitimcileri ve öğrencileri güçlendiren olumlu bir okul kültürü yaratmada etik davranış ve bütünlüğü vurgulayan dönüşümcü liderliğin rolünü değerlendirmektedir.


Kaynak tahsisi ve öğrenci destek hizmetleri, etkili yönetim rollerinin temel yönleri olarak tanımlanmaktadır. Kaynak tahsisini optimize etmek, eğitimcilerin kaliteli eğitim sağlamak için gerekli araçlara ve kaynaklara erişmesini sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenci destek hizmetlerine öncelik vermek, güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamını teşvik ederek öğrencilerin esenliğini ve katılımını olumlu yönde etkilemektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Dedeoluk, Y., Kırmızı, Y., Başel, H., & Çöllü, S. (2023). Eğitim yönetiminde liderlik ve yönetici rolleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1258–1273. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/292
Bölüm
Makaleler