Sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri

Main Article Content

Dincer Külekci
https://orcid.org/0000-0002-7910-419X
Özgür Eliküçük
Yılmaz Demir
Melih Durmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesine ilişkin bir araştırma yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma türlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışmada verilerin analizi için içerik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri üç temada toplanmıştır: Bunlar; Teknoloji eğitimi yetersizlikleri, teknoloji eğitiminin dönemsel değişimi ve teknolojinin önemi ve gerekliliğidir. Katılımcılar teknoloji kullanımının eğitim-öğretim süreçlerine katkılarını değerlendirmişler ve faydalı, kişisel gelişimi destekleyici, zaman tasarrufu sağlayıcı, kaliteyi artırıcı, uzaktan eğitimi mümkün kılan gibi olumlu etkileri vurgulamışlardır. Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarına yönelmelerinin nedenleri ise öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak, öğrencileri daha etkili bir şekilde öğretmek, teknolojiye ayak uydurmak ve derslerin daha verimli olmasını sağlamaktır. Son olarak, öğretmenlerin teknoloji kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisi pozitif yönde olup öğrenmeye katkı sağlamaktadır, ancak olumsuz etkileri de düşünülmelidir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Külekci, D., Eliküçük, Özgür, Demir, Y., & Durmaz, M. (2023). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1120–1135. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/295
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.