Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarım yaklaşımları konusundaki görüşleri

Main Article Content

Şerafettin Ese
Erhan Yavaş
Güner Şengüler
Şahin Kilinç

Özet

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarım yaklaşımları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 17 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin değer aktarımını engelleyen en büyük sorunlar teknolojik bağımlılık, eğitim ortamı ve müfredat sorunları, aile ve toplumsal değerler ile öğrenci davranışları ve psikososyal gelişim gibi dört ana tema etrafında toplanmıştır. Öğretmenler, değer aktarımını gerçekleştirmek için görsel materyal ve teknikler, değerler eğitimi ve iletişim, etkileşim ve uygulamalı öğrenme gibi yöntemleri kullanmaktadır. Değer aktarımında, hayatın içinden örnekler ve kültürel-sanatsal örnekler önemli rol oynamaktadır. Zorluklarla başa çıkmak için ise iletişim ve ilgilendirme stratejileri ile eğitim ve içerik sunumu yöntemleri tercih edilmektedir.


 


Anahtar Kelimeler: ortaokul öğretmeni, değer, değer aktarımı, öğrenci.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ese, Şerafettin, Yavaş, E., Şengüler, G., & Kilinç, Şahin. (2023). Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilere değer aktarım yaklaşımları konusundaki görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1210–1231. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/301
Bölüm
Makaleler