Okul bazlı bütçe uygulamasında ilkokul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar

Main Article Content

Fatmanur İnegöl
Fahriye Karaca Işık
Mehmet Aydın
Adem Öztürk

Özet

Bu çalışmanın amacı okul bazlı bütçe uygulamasında ilkokul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 15okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcı görüşleri, devlet tarafından sağlanan finansmanın yeterliliği konusunda genel olarak yetersiz olduğunu ve son yıllarda kısmen düzeldiğini belirtmektedir. Okul için yıllık bütçe oluşturulurken, ihtiyaçlar, fiziki koşullar ve öğrenci-personel sayısı gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, eğitim paydaşlarının görüşleri, bütçe oluşturma süreci ve mali denetim gibi faktörler önem taşımaktadır. Okul bütçesinin oluşturulmasında, yasal kaynakların yanı sıra veli ve bağışçı katkıları, etkinlik düzenlemeleri ve bölgesel farklılıklar gibi kaynaklar da göz önünde bulundurulabilir. Bütçe uygulamalarının sorunları çözme potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bütçe miktarının artırılması, daha etkili bir bütçe eğitimi sağlanması, işbirliğinin teşvik edilmesi ve farklı bütçeleme metotlarının kullanılması gibi adımlar atılabilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
İnegöl, F., Karaca Işık, F., Aydın, M., & Öztürk, A. (2023). Okul bazlı bütçe uygulamasında ilkokul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1170–1186. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/303
Bölüm
Makaleler