Okul-aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik okul müdürlerinin görüşleri

Main Article Content

Serpil Gürler
Cengiz Arslan
Vildan Çapraz
Emre Gürbüz

Özet

Bu çalışmanın amacı okul-aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik okul müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 18 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi için okul müdürlerinin velilerden beklentileri eğitim-öğretim süreci desteği, iletişim ve iş birliği isteği, ekonomik katkı ve öğrenci ilgisi üzerine odaklanmaktadır. Okul müdürlerinin velilerle yaşadığı problemler arasında müdahaleci veli tutumları ve iletişim eksiklikleri öne çıkmaktadır. Okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi için öneriler ise velilere yönelik eğitim ve etkinliklerin artırılması, sürekli iletişimin sağlanması ve okulun şeffaf ve işlevsel olması yönündedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak, okul yönetimleri veli katılımını artırmak için eğitim-öğretim sürecine odaklı etkinlikler düzenlemeli ve sürekli iletişimi teşvik etmelidir. Ayrıca, veli-okul iş birliğini güçlendirmek için öğrenci merkezli etkinliklere velileri davet etmek ve velilere yönelik düzenli eğitimler düzenlemek faydalı olabilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Gürler, S., Arslan, C., Çapraz, V. ., & Gürbüz, E. (2023). Okul-aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1470–1492. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/306
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.