Okul müdürlerinin iş motivasyonu

Main Article Content

Çağla Atış
Ümmü Ekici
Niyazi Gül
Cem Zengin

Özet

Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin iş motivasyonunu kendi görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 22 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürlerinin iş doyumu üzerinde etkili olan faktörler üç temada incelenmiştir. Çalışma koşulları ve bütçe teması altında, bütçe olanaklarının yetersizliği, bürokratik engeller, personel durumu, teknik donanım eksikliği, fiziksel şartlar ve üst yönetimin olumsuz tutumu gibi etkenlerin okul müdürlerinin iş doyumunu etkilediği saptanmıştır. Okul iklimi ve insan ilişkileri temasında, olumlu çalışma ortamı, uyumlu insan ilişkileri, velilerle yaşanan sorunların azlığı, beklentilerin karşılanması ve çözümsüz sorunların azlığı gibi faktörler iş doyumunu artırmıştır. Bireysel özellikler teması altında ise içsel motivasyon, pozitif düşünce, yeniliklere açıklık, bilgi donanımı ve liderlik özellikleri gibi bireysel özelliklerin iş doyumunu etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, okul müdürlerinin aldıkları ücretin iş doyumunu olumsuz etkilediği görüşü dile getirilmiş, düşük ücretler, ücret adaletsizliği ve ücretlerle ilgili tutarsızlığın iş doyumunu azalttığı ifade edilmiştir. Toplumsal statünün iş doyumunu etkileyen bir diğer faktör olduğu sonucuna varılmış, müdürlerin toplumda saygınlık kazanmalarının iş doyumunu artırdığı ve toplumsal statülerinin zayıfladığı durumlarda iş doyumlarının azaldığı görüşleri öne çıkmıştır. Son olarak, ödüllendirmenin iş doyumunu olumlu etkilediği ve kendini geliştirme imkanlarının iş doyumunu artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bulgular, okul müdürlerinin iş doyumunu etkileyen faktörleri ve katılımcı görüşlerini özetlemektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Atış, Çağla, Ekici, Ümmü, Gül, N., & Zengin, C. (2023). Okul müdürlerinin iş motivasyonu . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1533–1563. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/316
Bölüm
Makaleler