Türkiye’de 2011-2020 yılları arasında matematiksel modellemeye ilişkin ilkokul-ortaokul düzeyinde yapılmış çalışmalardaki eğilimler: Bir içerik analizi

Main Article Content

Perihan Dinç Artut
Nihat Yetkin
https://orcid.org/0000-0002-5128-4168

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2011-2020 yılları arasında matematiksel modellemeye ilişkin yapılmış çalışmalardaki eğilimleri belirlemektir. Betimsel içerik analizi yaklaşımı ile yürütülen bu araştırmada, makale ve lisansüstü tezlerden oluşan toplam 98 çalışma incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Microsoft Excel programında oluşturulan Matematiksel Modelleme Çalışmaları İnceleme Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, çalışmaların çoğunun makalelerden oluştuğunu, çalışmaların sayısında yıllara göre bir artışın söz konusu olduğunu ve çalışmaların tamamına yakınının Türkçe yazıldığını göstermiştir. Matematiksel modellemenin araştırmalarda en çok matematik başarısı ile ilişkilendirildiği ve matematiksel modellemeden en çok etkilenen değişkenin akademik başarı olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya dahil edilen makalelerin çoğunun ULAKBİM TR Dizinde tarandığı belirlenmiştir. Çalışmalarda en çok nitel yöntemin kullanıldığı; araştırma deseni olarak ise sırasıyla en fazla durum çalışması, yarı deneysel desen ve eylem araştırması desenlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmalarda çoğunlukla öğretmen adayları ve ortaokul öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür. Çalışmalarda en çok amaçlı örneklemenin yönteminin kullanıldığı ve çalışmaların çoğunlukla 40 kişiyi aşmayan örneklem/çalışma grupları ile yürütüldüğü belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak sıklıkla görüşme, doküman incelemesi ve gözlemin; veri çözümleme teknikleri olarak ise en çok betimsel analiz ve içerik analizinin kullanıldığı belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Dinç Artut, P., & Yetkin, N. (2022). Türkiye’de 2011-2020 yılları arasında matematiksel modellemeye ilişkin ilkokul-ortaokul düzeyinde yapılmış çalışmalardaki eğilimler: Bir içerik analizi. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(2), 322–345. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/32
Bölüm
Araştırma Makaleleri