Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi

Main Article Content

Melek Öztaş Tanrıkulu
Feyyaz Topal
https://orcid.org/0009-0007-3511-4373
Neslihan Ergeneipek
https://orcid.org/0009-0000-6953-2433
Mustafa Apat

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 19 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların görüşleri temelinde iki ana tema ve 27 alt tema belirlenmiştir. Birinci tema, bir öğretim liderinin en önemli özelliklerine odaklanmış ve katılımcılar tarafından iletişim becerilerine sahip olma, vizyon sahibi olma ve adalet gibi niteliklerin öne çıktığı görülmüştür. Ancak, liyakat, planlılık ve stres yönetimi gibi özellikler daha az öncelikli olarak belirtilmiştir. İkinci tema ise, öğretmenleri etkileyen liderlik niteliklerini ele almış ve iletişime açıklık, adalet, örnek davranış sergileme ve vizyon sahibi olmanın özellikle vurgulandığını göstermiştir. Buna karşın, saygı, sezgilerin güçlü olması ve şeffaflık gibi nitelikler daha az önemli olarak ifade edilmiştir. Ayrıca öğretim liderlerinin iş birliğini teşvik etme ve öğretmenler arasındaki iş birliğini artırma konularında, katılımcılar liderlerin açık ve etkili iletişim kurmalarını, ortak hedefler belirlemelerini ve iş birliğini teşvik edici etkinlikler düzenlemelerini önemsediklerini ifade etmiştir. Özellikle öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemenin iş birliği açısından kritik bir rol oynadığı vurgulanmıştır. Ancak öneri ve tavsiyelere açıklık ile kuralları birlikte oluşturarak örnek olma konuları daha az öne çıkmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Öztaş Tanrıkulu, M., Topal, F., Ergeneipek, N., & Apat, M. (2023). Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1493–1513. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.