Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Davut Arkadaş
Bahar Arkadaş
Yasemin Keskin
Abdullah Oymak

Özet

Küreselleşmenin eğitim politikalarına ve eğitim sistemine olan etkilerini öğretmenlerin gözünden değerlendirmesi bakımından oldukça yüksektir. Öğretmenler, eğitim alanında önemli paydaşlardır ve onların görüşleri, eğitim politikalarının ve uygulamalarının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu çalışma, öğretmenlerin düşüncelerini anlamak ve küreselleşmenin eğitimdeki etkilerini açıklamak için nitel araştırma yöntemlerini kullanarak derinlemesine bir analiz sunmak için tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin küreselleşmenin eğitim politikalarına ve eğitim sistemine etkilerini değerlendirdiği dört tema ve alt temalar bulunmaktadır. İlk tema, küreselleşmenin olumlu etkilerini vurgularken, ikinci tema olumsuz etkilere odaklanmaktadır. Üçüncü tema, eğitimde küreselleşmenin olumlu sonuçlarına dair görüşleri içermekte ve son tema ise eğitim politikalarının öğretmenler üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Araştırma, küreselleşme ve eğitim arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Arkadaş, D., Arkadaş, B. ., Keskin, Y., & Oymak, A. (2023). Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1390–1410. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.