Öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Emrah Coşkun
Merve Demirbay Coşkun
Ahmet Kürşat Özdemir
Onur Gökçedağ

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin iş motivasyonunu etkileyen faktörler ve zorluklar, insani ve insan dışı unsurlar olarak ayrıştırılmıştır. İnsani faktörler arasında, veli müdahalesi, öğrenci motivasyonunun düşüklüğü, saygısızlık gibi etkenler öne çıkmıştır. İnsan dışı faktörler ise finansal sorunlar, sınıf ortamının uygunsuzluğu, iş saatlerinin belirsizliği gibi durumları içermektedir. Öğretmenler, iş motivasyonunu artırmak için çalışma ortamının iyileştirilmesi, iletişim geliştirmesi, öğrenci isteksizliği ile başa çıkılması ve ekonomik iyileştirmeler beklemektedirler. İş motivasyonunu yüksek tutmayı sağlayan unsurlar ise iş sevgisi, iş birliği, olumlu iş ortamı, etkili yönetim ve fiziksel koşullar olarak belirlenmiştir.


 


Anahtar Kelimeler: öğretmen, motivasyon, okul, iş motivasyonu.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Coşkun, E., Demirbay Coşkun, M., Özdemir, A. K. ., & Gökçedağ, O. (2023). Öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1411–1426. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.