Eğitimde veri kullanımı ve karar alma süreçlerine yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Zafer Pınar
Muhammet Nurullah Katılmış
Alper Ölçekçi
Mustafa Görkem Taşöz

Özet

Bu çalışmanın amacı eğitimde veri kullanımı ve karar alma süreçlerine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Eğitimde veri kullanımının öğretim pratiği ve öğrenci başarısına etkisi, sırasıyla eksik kavramların tanımlanması, performans takibi, interaktif iletişim ve kalıcı öğrenme gibi kodlar altında değerlendirilmiştir. Okul yönetiminin veriye dayalı karar alma sürecinde, öğrenme içeriğine ve öğrenciye dair unsurlarla erken uyarı sistemleri ve teknolojik destekler öne çıkmaktadır. Veri yorumlama ve analiz etmedeki zorluklar arasında, verilere erişim, objektivite eksikliği ve öğretmen-veli etkileşimi bulunurken, bu zorlukları aşma yolları arasında doğru veri analizi ve bireysel gelişim önerilmektedir. Öğrenci veri gizliliği ve etik konuları, veri mahremiyeti, şeffaflık ve yasal sorumluluk gibi kavramlarla ele alınarak gizlilik ihlallerinin önlenmesi ve etik normlara uyumluluk vurgulanmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Pınar, Z., Nurullah Katılmış, M. ., Ölçekçi, A., & Taşöz, M. G. . (2023). Eğitimde veri kullanımı ve karar alma süreçlerine yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(10), 1740–1758. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/341
Bölüm
Makaleler