Öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolü

Main Article Content

Mehriban Coşgun Pancar
Nazlı Kamer
Merve Yeliz Altay
Sibel Coşkun Kınalı

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolünü belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin sosyal adalet rolüne dair görüşleri, bilinçlendirme, dezavantajlı gruplara destek, işbirliği ve adalet savunuculuğu gibi konuları kapsamaktadır. Eğitimde adil bir öğrenme ortamı sağlama hususunda, öğretmenler eşit davranma, bireysel saygı ve farklılıklarla mücadele gibi yöntemleri benimsemektedir. Ders planı hazırlarken, öğretmenler sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate alarak, ulaşılabilir materyal ve ekonomik kaynakları tercih etmektedirler. Öğretmenler, sosyal adaletin önemini öğrencilere sınıfta uygulama ve haklar konusunda bilgilendirme yöntemleriyle aktarmaktadırlar. Bu sonuçlar, eğitimde sosyal adaletin öğretmenler için merkezi bir öneme sahip olduğunu ve bu konuda proaktif yaklaşımlar benimsediklerini göstermektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Coşgun Pancar, M., Kamer, N. ., Altay, M. Y., & Coşkun Kınalı, S. . (2023). Öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolü . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1621–1634. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/344
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.