Öğretmenlerin yeşil örgütsel davranışlar konusunda görüşlerinin belirlenmesi

Main Article Content

Şehmus Ateş
Muharrem Nuri Akyürekli
Nurullah Demir
Sedat Yılmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin yeşil örgütsel davranışlar konusunda görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 22 okul idarecisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadaveriler yüz yüze görüşmelerleelde edilmiştir.Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır.Araştırma, öğretmenlerin okullarda yeşil örgütsel davranışlara ilişkin görüşlerini incelemiştir. Öğretmenler, okuldaki çevre dostu uygulamaları genellikle yetersiz bulmakta, ancak öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında belirli stratejilerle öğrencilere bilgi vermeye çalışmaktadırlar. Öğrencilere yeşil davranışları teşvik etmek için kullanılan yöntemlerde başarılı olunsa da bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Öğretmenlerin bir kısmı çevre projelerine katılmakta ve bu projelerin öğrenci öğrenimine olumlu katkılar sağladığını belirtmektedirler.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ateş, Şehmus, Akyürekli , M. N. ., Demir, N., & Yılmaz, S. . (2023). Öğretmenlerin yeşil örgütsel davranışlar konusunda görüşlerinin belirlenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(10), 1795–1813. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/347
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.