Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik görüşleri

Main Article Content

Gökhan Ekim
Hatice Ekim
Fazilet İclal Ketboğa
Remzi Bozkuş

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 21 okul idarecisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, mesleki gelişimi önemseyerek değişime ayak uydurma, yeni nesil öğrencilere hazırlık gibi nedenlerle bu yönde adımlar atmaktadır. Kendi mesleki gelişimlerini, eğitimlere katılım, araştırmalar, meslektaş işbirliği ve teknolojik takip gibi yöntemlerle desteklemeyi planlamaktadırlar. Ancak zaman, maddi zorluklar ve eğitim eksikliği gibi zorluklarla karşılaşmaktalar; fakat öğrenci beklentilerini karşılama ve değişimi yakalama istekleri bu gelişimi sürdürmelerini teşvik etmektedir. Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sendikalar gibi kuruluşların, mesleki gelişimde önemli bir rol oynadığı ve bu süreci eğitim ve finansal destek ile desteklediği belirtilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ekim, G., Ekim, H., Ketboğa, F. İclal, & Bozkuş, R. (2023). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(10), 1814–1830. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/349
Bölüm
Makaleler