Mutfak Kültürü ve Türkçenin Kullanımı Arasındaki İlişki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halil Dündar Cangüven
Arya Taşçıoğlu
Tuğba Yılmaz
Yağmur Ece Topuz
Kayra Süleyman Tosun
Hayriye Cangüven
Ahu Erpehlivan Baya
Serkan Baya
Bülent İsmail Söbe
Duygu Argün Sobe

Özet

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlar, bu hiyerarşinin ilk unsurudur. Bu çalışmanın amacı mutfak kültürü ve Türkçenin kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinde görüşme yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın örneklemi amaca uygun olan amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi olarak benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma örneklemini 20-49 yaş aralığındaki 13 kadın oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerden içerik analizi kullanılarak kodlar oluşturulmuştur. Araştırmacılar verileri bağımsız olarak kodlamışlar daha sonra ortak kodlar belirlenmiştir. Araştırmanın ortalama güvenilirliği %85 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların takip ettiği yemek dergisi, yemek kitabı veya yemek programı ile ilgili oluşturdukları ortak kodlarına bakıldığında “hayır”, “youtube”“masterchef “, “televizyon” şeklinde; yemek programlarında verilen tariflerdeki yabancı ifadeler ile ilgili oluşturdukları ortak kodlarına bakıldığında “yabancı” “anlamamak” “kafa karıştırmak” “Yalın ve Türkçe ifadeler” şeklinde; mutfak terimleri ile Türkçe dil kullanımı arasındaki ilişki ile ilgili oluşturdukları ortak kodlar “Evet”, “Düşünememek”, “Hayır” şeklinde belirlenmiştir. Yemekler kültür ve dilin yaşatılmasında en önemli parçalarından biridir. Bu konuda duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Cangüven, H. D., Taşçıoğlu, A. ., Yılmaz, T., Topuz, Y. E., Tosun, K. S., Cangüven, H., Erpehlivan Baya, A., Baya, S., Söbe, B. İsmail, & Argün Sobe, D. (2022). Mutfak Kültürü ve Türkçenin Kullanımı Arasındaki İlişki. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13 Mayıs Dil Bayramı Özel Sayısı), 176–212. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/36
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri