Teknolojik dönüşüm bağlamında öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimleri: Bir inceleme

Main Article Content

Ekin Özgür Gençer
Fatma Taşyürek
https://orcid.org/0009-0005-7863-784X
Yasemin Duran
https://orcid.org/0009-0005-7863-784X
Bilge Ulukaya

Özet

Bu çalışmanın amacı teknolojik dönüşüm bağlamında öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimlerine yönelik bir inceleme yapmaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde göre kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimlerine yönelik öğrencilerden aldıkları ilhamı ve etkileşimin öğretim yaklaşımlarını nasıl değiştirdiğini, yeni öğretim yöntemlerine açıklık derecesini ve bu değişikliklerin öğretim pratiğine etkilerini, ders içeriğini zenginleştirme yöntemlerini ve dijital araçları etkili bir şekilde kullanma becerilerini ele almıştır. Öğretmenlerin motivasyonlarının meslek sevgisi, çocuk sevgisi, ilham ve manevi haz temaları altında toplandığı görülmüştür. Öğrencilerden aldıkları etkileşim, öğretmenlerin öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını olumlu şekilde değiştirmiştir. Öğretmenler yeni öğretim yöntemlerine açık olma konusunda farklı yaklaşımlar sergilemiş ve bu değişiklikler öğretim pratiğine olumlu etkiler yapmıştır. Ders içeriği zenginleştirme konusunda öğretmenler farklı öğretim teknikleri, multidisipliner yaklaşım ve iş birliği ile öğrencilere faydalı bilgiler aktarmıştır. Ayrıca, dijital araçları etkili kullanma becerilerini kazanma ve bu araçları derslerine entegre etme konularında öğretmenlerin çeşitli yöntemlerle ilerlediği ve teknolojinin öğrencileri daha iyi destekleme konusunda etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Gençer, E. Özgür, Taşyürek, F. ., Duran, Y. ., & Ulukaya, B. . (2023). Teknolojik dönüşüm bağlamında öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimleri: Bir inceleme. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(11), 1958–1978. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/375
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.