Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Berk Bayraktar
Serkan Gülderen
Samet Akça
Egemen Serin

Özet

Bu araştırmanın amacı, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yaklaşımı ve maksimum çeşitlilik kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacının yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, çalışma grubu üyeleriyle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar, kategoriler ve kodlar ortaya çıkarmıştır. Veriler üzerinde hem içerik analizi hem de betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin yapay zekâ teknolojilerine ilişkin görüşleri incelenmiş, bu bağlamda akademik başarı, mesleki unsurlar ve teknoloji kullanımı temaları belirlenmiştir. Yapay zekânın eğitimdeki rolü, bireyselleştirilmiş öğrenme, öğrenme hızında artış ve verimlilik gibi akademik başarı unsurlarını içermektedir. Öğretmenlerin yapay zekâ tabanlı eğitim araçlarına dair görüşlerinde, öğrenci motivasyonunda artış, bireyselleştirilmiş öğrenme ve eğitim kalitesinde iyileşme gibi etkiler öne çıkmaktadır. Yapay zekâ destekli materyallerin öğretim metotlarını değiştirebileceği konusundaki görüşler, öğrenme materyallerinin çeşitliliği, zaman yönetimi ve öğretmenin rolünün değişimi gibi faktörlere odaklanmaktadır. Son olarak, yapay zekâ ile desteklenmiş eğitimde karşılaşılan zorluklar arasında öğrencilere ilişkin sorunlar, fiziksel zorluklar ve veri güvenliği endişeleri bulunmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Bayraktar, B., Gülderen, S. ., Akça, S., & Serin, E. (2023). Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(11), 2012–2030. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/380
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.