Ortaokul 5. sınıf seçmeli okuma becerileri dersi ders kitabı metin etkinlik sorularının çoklu zekâ alanlarına göre sınıflandırılması

Main Article Content

Emine Özçelik
https://orcid.org/0000-0003-2879-145X
Şafak Özçelik
https://orcid.org/0009-0009-5824-2540
Nazlı Ok Baştürk
https://orcid.org/0009-0003-8759-9537

Özet

Bu çalışma, seçmeli okuma becerileri dersi kitabındaki etkinliklerin çoklu zekâ kuramına uygun olan etkinliklerle örtüşmesi durumunda kitapta yer bulan hangi etkinliğin hangi zekâ alanına ve bu zekâ alanının etkinlik içinde ne boyutta yer bulduğunu belirlemek maksadıyla yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenciler için temin edilen 5 ve 6. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan seçmeli okuma becerileri dersi kitabı incelenmiştir. Araştırmada niteliksel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem tercih edilmiştir. Verilerin toplanma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada seçmeli okuma becerileri dersi kitabında yer alan metin inceleme sorularının çoklu zekâ kuramına ait zekâ alanlarını içerip içermediğine, eğer çoklu zekâ kuramına ait alanları içeriyorsa en çok ve en az içermiş olduğu zekâ alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Seçmeli okuma becerileri dersi kitabında yer alan 10 okuma metninde toplam 119 metin etkinlik sorusu detaylı incelenmiştir. Kitabın toplam 119 etkinliğinde en çok sözsel ve ifadeci zekâyı içerdiği saptanmıştır. En az bireylerarası toplumsal zekâ ve ritimsel/ müzikal zekayı içerdiği ve sadece etkinliklerde bir defa yer bulduğu saptanmıştır. Metin etkinlik sorularında yer bulamayan zekâ türü yoktur. Bu bulgulardan yola çıkıldığında incelenen ders kitabının içindeki metin etkinlik soruları bütün zekâ alanlarını aynı oranda içermemesi nedeniyle bahsi geçen ders kitabındaki etkinlikler bu bakımdan zayıf olarak kabul edilebilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özçelik, E., Özçelik, Şafak, & Ok Baştürk, N. (2024). Ortaokul 5. sınıf seçmeli okuma becerileri dersi ders kitabı metin etkinlik sorularının çoklu zekâ alanlarına göre sınıflandırılması. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 16–35. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/403
Bölüm
Makaleler