Eğitimde öğrenci başarısının artırılmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Cuma Çiçek
Metin Aslan
Mahmut Sayalı
Mustafa Küçük

Özet

Bu araştırmanın amacı, Eğitimde öğrenci başarısının artırılmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Okul yöneticileri, öğrenci başarısını artırmak için bireysel öğrenci takibi, destek programları, eğitim teknolojileri ve rehberlik hizmetleri gibi stratejileri önemsemektedir. Ayrıca, öğretmenler arası iş birliği, sınıf içi etkileşim, aile iletişimi ve motivasyonun öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Öğrenci başarısını olumsuz etkileyen faktörler arasında bireysel zorluklar, sosyal etmenler, destek ve hizmet eksikliği ile ekonomik faktörler öne çıkmaktadır. Okul yöneticileri, geleneksel değerlendirme yöntemleri, çeşitli araçlar ve inovatif yaklaşımları kullanarak öğrenci başarısını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Ekonomik zorluklarla başa çıkma, sosyal faktörlere motivasyon ve sosyal uyum ile kültürel faktörlere uyum sorunları ve anlayış sorunları gibi zorluklarla baş etme konularında yöneticilerin karşılaştığı temel temalar belirlenmiştir.


 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çiçek, C., Aslan, M., Sayalı, M., & Küçük, M. (2024). Eğitimde öğrenci başarısının artırılmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 44–57. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/410
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri