Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanımı ve öğretim teknolojilerine adaptasyonu

Main Article Content

Mehmet Akın
Gülhan Berk
Enver Erol
Muazzez Ebru Erol

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanımı ve öğretim teknolojilerine adaptasyonu hakkında görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup olgubilim çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Mamak ilçesinde görev yapan 21 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve adaptasyon sürecine dair yapılan araştırmada, katılımcıların en büyük zorluklarını internet bağlantı sorunları, teknik arızalar ve cihaz yetersizliği olarak belirttikleri görülmüştür. İhtiyaç duydukları destekler arasında ise uzman desteği, eğitim materyali ve teknolojik altyapı desteği öne çıkmıştır. Yeni teknolojileri bütünleştirme sürecinde öğretmenlerin bilgilenmek ve kendini geliştirmek, ders içeriği ve öğrenci ihtiyaçlarına uyum, iletişim ve iş birliği temalarına odaklandıkları belirlenmiştir. Olumlu geri bildirimler arasında daha fazla ilgi ve etkileşim, eğlenceli öğrenme ve konuların daha iyi anlaşılması öne çıkmış, olumsuz geri bildirimlerde ise teknik zorluklar ve dikkat dağınıklığı ön plana çıkmıştır. Deneyim paylaşımı için kullanılabilecek etkili platformlar arasında çevrimiçi platformlar, EBA ve profesyonel öğretmenlik ağları öne çıkmış, sınıf deneyimlerini zenginleştirmek için ise bilgi paylaşımı, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve etkileşimli paylaşımlar öne çıkmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Akın, M., Berk, G., Erol, E., & Erol, M. E. (2024). Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanımı ve öğretim teknolojilerine adaptasyonu . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 58–77. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/415
Bölüm
Makaleler