Eğitimde uzaktan eğitimin geleceğine yönelik okul müdürlerinin görüşleri

Main Article Content

Songül Dural
Esra Üzümcü
Recep Karayalçın
Muazzez Ongün

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde uzaktan eğitimin geleceğine yönelik okul müdürlerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 14 okul müdüründen oluşturulmuştur. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Okul müdürlerinin değerlendirmelerine göre, uzaktan eğitimdeki başarılar, hızlı adaptasyon, dijital becerilerin artırılması ve iletişimdeki gelişmelerle ilişkilendirilmiştir. Zorluklar arasında öğrenci motivasyonundaki azalma, etkileşimde düşüş ve teknik sorunlar öne çıkmaktadır. Uygulanan stratejiler, dijital beceri geliştirme, rehberlik, etkili çevrimiçi öğrenme deneyimi ve değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır. Okul müdürleri, öğretmenlere dijital araç kullanımı eğitimleri ve öğrenci rehberliği konularında destek sağlanmasını önemsemektedir. Uzaktan eğitimin geleceği için öne çıkan vizyonlar, interaktif dijital platformlar, öğretmen eğitimi ve dijital pedagojiye vurgu yapmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Dural, S., Üzümcü, E., Karayalçın, R., & Ongün, M. (2024). Eğitimde uzaktan eğitimin geleceğine yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 179–197. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/416
Bölüm
Makaleler