Değerler eğitiminin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Fatih Adıgüzel
Burhanettin Arı
Hakan Sarı
Özlem Sarı

Özet

Bu araştırmanın amacı, değerler eğitiminin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticileri değerler eğitimine büyük önem vermektedir. Değerlerin öğretilmesi konusunda, katılımcılar tarafından karakter gelişimine olan katkı, temel değerlerin öğretimi ve olumlu ilişkiler ile empati vurgulanmıştır. Okul yöneticileri, okullarındaki değerler eğitimi uygulamaları konusunda temel değerlerin öğretimi, toplumsal katkı, kişisel gelişim ve etik düşünme gibi alanlarda düşüncelerini paylaşmışlardır. Değerler eğitiminin avantajları topluma olumlu katkı, sosyal becerilerin gelişimi ve karakter gelişimi olarak ifade edilmiştir. Değerler eğitiminin zorlukları ise bireysel farklılıkların yönetimi ve zaman ve süreç yönetimi olarak ifade edilmiştir. Okuldaki değerler eğitimini güçlendirmek için önerilere ilişkin katılımcı görüşleri, okul içi etkinliklerle değerler eğitimini güçlendirmek, öğrenci-öğretmen ilişkileri ve iş birliği, okul kültürü ve toplumsal katılım olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür.


 


Anahtar Kelimeler: Eğitim, değer, değerler eğitimi, okul yöneticisi.


 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Adıgüzel, F., Arı, B. ., Sarı, H., & Sarı, Özlem. (2024). Değerler eğitiminin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 272–285. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/417
Bölüm
Makaleler