Öğretmen performans değerlendirmesi hakkında okul yöneticileri ile yapılan nitel bir araştırma

Main Article Content

Abdullah Koyuncular
Ömer Sonkaya
Sema Zeyrek Sonkaya
Sümeyye Kurt

Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmen performans değerlendirmesi hakkında okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmasa nitel yöntem tercih edilmiştir ve durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 14 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Katılımcıların öğrenci üzerindeki etkileri ve veri kullanımına odaklandığı belirlenmiş, öğrenci etkileri altında bireysel hedef belirleme, sınıf yönetimi ve başarı verileri gibi kriterler öne çıkmıştır. Ayrıca, öğretmen profesyonel gelişimini desteklemek için uygulanan stratejilerin, bireysel gelişim planları ve güçlü yanların geliştirilmesi temalarında yoğunlaştığı görülmüştür. Öğretmen performansının okul başarısı üzerindeki etkisi üzerine yapılan değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinin analizi ve hedef odaklı iyileştirme stratejileri önemli bulunmuştur. Bu sonuçlar, öğretmen performans yönetiminin öğrenci başarısına katkısını anlamak ve profesyonel gelişim stratejilerini optimize etmek açısından önemlidir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Koyuncular, A., Sonkaya, Ömer, Sonkaya, S. Z., & Kurt, S. (2024). Öğretmen performans değerlendirmesi hakkında okul yöneticileri ile yapılan nitel bir araştırma . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 354–368. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/419
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.