Eğitimde sosyal sorumluluk projelerine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Hüseyin Sarısandal
Özcan Sökmen
Orhan Avcı
Kamil Ekiz

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde sosyal sorumluluk projelerine yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Katılımcı görüşlerine göre, okuldaki sosyal sorumluluk projelerinin ana temaları öğrenci gelişimi, toplumsal farkındalık ve iş birliği, etik değerler ve duygusal zeka gelişimi olarak belirlenmiştir. Okul yönetimi tarafından sağlanan destek ve teşvik, öğretmen desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, topluluk ve uzun vadeli etki olmak üzere üç temada toplanmıştır. Geçmiş sosyal sorumluluk projelerinden elde edilen deneyimler, etki değerlendirmesi, öğrenci gelişimi, iş birliği, topluluk katılımı olarak belirlenmiştir. Değerlendirme yöntemleri ve sonuçları ile proje sürdürülebilirliği ve toplumsal etki, ölçütlere dayalı değerlendirme ve sürdürülebilir etkilerin izlenmesi olarak özetlenebilir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sarısandal, H., Sökmen, Özcan, Avcı, O., & Ekiz, K. (2024). Eğitimde sosyal sorumluluk projelerine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1). Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/421
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.