Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Mustafa Kemal Fırat
https://orcid.org/0009-0003-4475-1391
Abdulkadir Erten
Şengül Ödemiş
Aliye Yaşar

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Bu çalışma, okul müdürlerinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uyguladıkları politikaları ve bu politikaların öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Uygulanan stratejiler arasında ek ders ve destek programları, burs ve maddi destek, rehberlik hizmetleri bulunmakta olup, öğrencilere etkileri akademik başarı, motivasyon ve sosyal gelişim şeklinde belirlenmiştir. Öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkları azaltmak için maddi destek ve ekonomik eşitsizliği azaltma, kültürel ve sosyal destek stratejileri uygulanmıştır. Bu stratejiler arasında burs programları, ek dersler, ücretsiz materyal sağlama, kariyer planlama ve rehberlik hizmetleri yer almaktadır. Dezavantajlı öğrencilere yönelik destek programlarının etkilerini değerlendirme süreci, maddi destek, psiko-sosyal destek, mentorluk ve geliştirme süreçleriyle şekillenmiştir. Son olarak, okul müdürlerinin velilerle iş birliği stratejileri, etkili iletişim, eğitim etkinlikleri ve geri bildirim toplama üzerinde odaklanarak veli katılımına etkilerini değerlendirmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Fırat, M. K., Erten, A., Ödemiş, Şengül, & Yaşar, A. (2024). Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 93–110. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/422
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.