Eğitimde veli katılımının artırılmasına yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Cansu Yıldırım
Seval Okutan
Nazlı Kömürcü
Zafer Uğraş

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde veli katılımının artırılmasına yönelik öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 16 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Velilerin eğitim sürecine daha etkin katılımını teşvik etmek için öğretmenlerin kullandığı stratejiler üç ana tema altında toplanmaktadır: velilerin etkinliklere katılımını teşvik etme, bireyselleştirilmiş eğitim paylaşımı ve okul-veli ilişkilerini güçlendirme ve bilgilendirme. Velilerle iletişimi güçlendirmek için önerilen stratejiler ise bilgi paylaşımı ve velileri eğitim sürecine aktif katılıma teşvik etme odaklıdır. Velilerin okuldaki etkinliklere daha fazla katılımını teşvik etmek adına önerilen yöntemler ise fiziksel ve dijital katılımı artırmaya yönelik pratik uygulamalara odaklanmaktadır. Velilerle öğrenci başarılarını paylaşma konusunda önerilen iletişim stratejileri ise akademik gelişimi vurgulama ve topluluk katılımını güçlendirme odaklıdır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım, C., Okutan, S., Kömürcü, N., & Uğraş, Z. (2024). Eğitimde veli katılımının artırılmasına yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 310–325. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/423
Bölüm
Makaleler