Okul bütçe yönetimi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Mehmet Güney
https://orcid.org/0009-0008-0485-3429
Selma Bayrak
https://orcid.org/0009-0003-7798-0131
Kadir Bozkurt
https://orcid.org/0009-0009-2460-1162
Nurettin Düz
https://orcid.org/0009-0002-3785-4563

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul bütçe yönetimi konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 17 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Bu çalışma, okul bütçe yönetimi konusunda Okul yöneticilerinin stratejik planlama ve ihtiyaçlara odaklanma stratejilerini incelemekte olup, eğitim materyalleri ve kaynakları ile öğrenci başarısını artırma hedefleri olmak üzere iki ana tema üzerinde odaklanmıştır. Bütçe kısıtlamalarıyla karşılaşıldığında, okul yöneticilerinin öncelikli olarak tasarruf stratejilerini eğitim materyalleri ve kaynaklarına odaklanan tasarruflar ve stratejik yatırımların değerlendirilmesi olmak üzere iki ana tema altında tercih ettiği görülmüştür. Okul bütçesinin etkili kullanılması açısından, okul yöneticilerinin öğretmenlerle iş birliği ve iletişim stratejilerine odaklanan bir başka tema da incelenmiştir. Bu tema altında düzenli toplantılar, öğretmenlerin bütçe planlamasına katılımı gibi stratejiler öne çıkmış; aynı zamanda geri bildirim toplama, seminerler ve iletişim akışını iyileştirme gibi bütçe planlamasıyla entegre edilen iş birliği ve iletişim stratejileri de belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Güney, M., Bayrak, S., Bozkurt, K., & Düz, N. (2024). Okul bütçe yönetimi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 111–126. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/424
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.