Eğitimde sürdürülebilirlik konusuna okul yöneticilerinin bakışı

Main Article Content

Hakan Üzel
Seda Atasever
Uğur İdem
Turgay Çelik

Özet 
Bu araştırmanın amacı, eğitimde sürdürülebilirlik konusuna okul yöneticilerinin bakışını incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Bu çalışma, okul yöneticilerinin eğitimde sürdürülebilirlik konusundaki vizyonunu ve ilkelerini belirleyerek, sürdürülebilirlik projeleri ve uygulamalarını temalar altında incelemektedir. Ayrıca, okul yöneticilerinin hayata geçirdiği projelerin öğrenci, öğretmen ve veliler üzerindeki etkilerine odaklanarak enerji, çevre bilinci, toplumsal duyarlılık ve katılım gibi başlıkları ele almaktadır. Çalışma, okul yöneticilerinin sürdürülebilirlik eğitimini müfredata nasıl entegre ettikleri ve öğrencilere nasıl farkındalık kazandırdıkları konularına disiplinler arası yaklaşım ve çeşitli eğitim stratejileri temalarında değinmektedir. Son olarak, okul yöneticilerinin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme sürecinde paydaşlarla iş birliği ve katılım konusundaki görüşlerini paylaşarak, bilgilendirme toplantıları, ortak çalıştaylar ve öğrenci katılımı gibi stratejileri vurgulamaktadır.
Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Üzel, H. ., Atasever, S., İdem, U., & Çelik, T. (2024). Eğitimde sürdürülebilirlik konusuna okul yöneticilerinin bakışı. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 127–146. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/429
Bölüm
Makaleler