Öğretmenlerin velilerle etkili iletişimlerine ve iş birliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi

Main Article Content

Ahmet Günaydın
Murat Yurdakul
Nalan Yurdakul
Murat Aydoğan

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin velilerle etkili iletişimlerine ve iş birliğine yönelik görüşlerini incelemektir.  Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 orta okul öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Verilerin toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  Öğretmenler, açık iletişim ve yazılı-dijital iletişim araçları kullanarak velilerle etkileşimde bulunmak için düzenli veli toplantıları, seminerler, telefon görüşmeleri ve öğrenci portföyleri gibi yöntemleri benimsemiştir. Bu iletişim stratejileri, öğrenci başarıları ve gelişimini paylaşma amacı taşımaktadır. Öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar, iletişim eksikliği, iş birliği engelleri ve motivasyon sorunları olup, çözüm odaklı olarak düzenli geri bildirim için iletişim kanallarının kullanılması önerilmektedir. Velilere yönelik bilgi verme stratejileri, özellikle akademik gelişim, sınav performansı, genel bilgilendirme ve iletişim temalarında yoğunlaşmıştır. Bu stratejiler arasında sınavlar, öğrenci katılımları, sosyal gelişim ve okul etkinlikleri gibi konular önemli bilgi paylaşım alanlarını oluşturmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Günaydın, A., Yurdakul, M., Yurdakul, N., & Aydoğan, M. (2024). Öğretmenlerin velilerle etkili iletişimlerine ve iş birliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 422–435. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/430
Bölüm
Makaleler