İdeal veli konusunda öğretmen görüşleri

Main Article Content

Nizamettin Teksin
Mehmet YILMAZ
Oğuzhan Açıkgöz
Murat Korkut

Özet

Bu çalışmanın amacı ideal veli konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel bir araştırma yaklaşımı olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma çalışması, kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile seçilen 20 öğretmenden oluşan bir çalışma grubunu içermektedir. Dört açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde bir veri toplama yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden toplanan veriler için içerik analizi yapılmıştır. Araştırma, okul-veli iş birliğinin öğrencinin hem akademik hem de sosyal gelişimi üzerinde kritik öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Etkin iletişim, karşılıklı saygı ve iş birliği, düzenli toplantılar ve organizasyonlar, öğretmen-veli ilişkisinin güçlenmesine ve öğrencilerin başarısına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ebeveynlerin aktif katılımı ve eğitim yeterlilikleri, öğrencilerin okul başarısını önemli ölçüde belirlemektedir. Okul-veli iş birliği, sadece eğitimde değil, öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimi açısından da olumlu etkiler yaratmakta, bu nedenle her iki tarafın da etkin katılımı gerekmektedir. Okullar ve öğretmenler, veli katılımını teşvik eden stratejiler geliştirerek eğitim sürecinin genel başarısını artırabilirler.


Anahtar Kelimeler: ideal veli, okul, öğretmen.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Teksin, N. ., YILMAZ, M., Açıkgöz, O. ., & Korkut, M. . (2024). İdeal veli konusunda öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 436–455. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/431
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.